Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana dat je pro vedení firmy weba zvláště důležitá. Použití webových stránek weba je v zásadě možné bez jakéhokoliv uvedení osobních údajů. Pokud však subjekt údajů (dotčená osoba) chce využívat speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být vyžadováno zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje právní základ pro takové zpracování, obvykle usilujeme o získání souhlasu subjektu údajů (dotčené osoby).

Zpracování osobních údajů, jako je například jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů (dotčené osoby), je vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s ustanoveními o ochraně údajů platnými pro firmu weba v dané zemi. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů chce naše společnost informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále budou subjekty údajů (dotčené osoby) v rámci této ochrany osobních údajů obeznámeny o právech, která jim náleží.

Společnost weba provedla jako správce údajů řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co možná nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přenos dat na bázi internetu však může mít obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu záleží na každém subjektu údajů (dotčené osobě), zda nám poskytne osobní údaje jiným způsobem, například telefonicky nebo e-mailem.

Definice

Ochrana osobních údajů společnosti weba je založena na terminologii používanou Evropským rozhodovacím a regulačním orgánem, při přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 25.05.2018. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, chtěli bychom předem vysvětlit použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

a) Osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů (dotčená osoba"). Za identifikovatelnou je považována fyzická osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, zejména za pomoci přiřazení k nějakému identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaj o lokalitě, online identifikátor nebo jeden nebo více zvláštních znaků, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů (dotčená osoba)

Subjekt údajů (dotčená osoba) je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovány odpovědným zpracovatelem.

c) Zpracování

Zpracování znamená jakýkoli postup provedený za nebo bez pomoci automatického procesu nebo jakoukoli řadou procesů souvisejících s osobními údaji, jako je pořizování, shromažďování, organizování, uspořádání, uchovávání, přizpůsobení nebo úprava, výběr, dotazování, používání, zveřejnění předáním, šíření nebo jiné formy poskytování, přizpůsobení nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení.

d) Omezení zpracování

Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

e) Profilování

Profilování je jakékoliv automatizované zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k posouzení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména pro analýzu nebo předpovídání aspektů týkajících se výkonu práce, hospodářské situace, zdraví, osobních zálib, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu nebo změny místa této fyzické osoby. Jako odpovědná společnost se zdržujeme od automatického rozhodování nebo profilování.

f) Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů tak, že osobní údaje již nemohou být přiděleny konkrétnímu subjektu údajů (dotčené osobě) bez zohlednění dalších informací za předpokladu, že tyto další informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, aby se zajistilo, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce nebo správce údajů

Správce nebo správce údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo spolu s ostatními rozhoduje o účelu a způsobech zpracování osobních údajů. Pokud jsou cíle a způsoby takového zpracování stanoveny právem Unie nebo právními předpisy členských států, pak může být správce stanoven nebo mohou být zvláštní kritéria pro jeho určení stanovena podle práva Unie nebo práva členských států.

h) Zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) Příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zveřejněny, bez ohledu na to, zda je nebo není třetí stranou. Orgány, které mohou v rámci zvláštního šetření získávat osobní údaje podle práva Unie nebo práva členských států, se však nepovažují za příjemce.

j) Třetí strana

Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt mimo subjektu údajů (dotčené osoby), správce, zpracovatele a osob, které přímo podléhají správci nebo zpracovateli a které jsou oprávněny osobní údaje zpracovávat.

k) Souhlas

Souhlas je jakýkoli projev vůle, který dobrovolně a jednoznačně vyjádří subjekt údajů (dotčená osoba) pro konkrétní případ informovaným a jednoznačným způsobem ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu a kterým dá subjekt údajů (dotčená osoba) na vědomí, že souhlasí se zpracováním osobních údajů, jež se jí týkají.

Jméno a adresa správce údajů

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dalších právních zákonů o ochraně údajů v členských státech Evropské unie a jiných ustanovení týkajících se ochrany údajů, je společnost:

weba Olomouc, s.r.o.

Každý subjekt údajů (dotčená osoba) se může kdykoli obrátit se všemi dotazy a podněty týkající se ochrany dat na

Řízení ochrany osobních údajů

Cookies

Webové stránky weba používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho webů a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Skládá se z řetězce, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webům a serverům rozlišit prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Zvláštní webový prohlížeč může být rozpoznán a identifikován jedinečným identifikátorem souboru cookie.

Použitím souborů cookie může weba uživatelům této webové stránky poskytovat uživatelsky přívětivé služby, které by nebyly možné bez nastavení cookie.

Pomocí jednoho cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat ve smyslu uživatele. Cookies nám umožňují, jak již bylo uvedeno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky používající cookies nemusí znovu zadávat své přihlašovací údaje pokaždé, když navštíví webovou stránku, protože to dělá webová stránka a soubor cookie uložený v uživatelském počítačovém systému. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v online obchodě. Internetový obchod si zapamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů (dotčená osoba) může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, čímž trvale odporuje nastavení cookies. Dále mohou být již nastavené cookies kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech běžných internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů (dotčená osoba) deaktivuje nastavení cookies v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být plně použitelné.

Evidování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti weba evidují při každém vyvolání webových stránek subjektem údajů (dotčenou osobou) nebo automatizovaným systémem řadu obecných údajů a informací. Tato obecná data a informace jsou uloženy v protokolových souborech serveru. 

Evidovány mohou být: 

(1) používané typy a verze prohlížečů,
(2) operační systém používaný přístupovým systémem,
(3) internetová stránka, ze které se přístupový systém dostává na naše webové stránky (tzv. referenční služba),
(4) dílčí webové stránky, které jsou řízeny přístupovým systémem na našich webových stránkách,
(5) datum a čas přístupu na webové stránky,
(6) adresa internetového protokolu (IP adresa), 
(7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a 
(8) další podobné údaje a informace používané k odražení útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost weba nevyvozuje závěry o subjektu údajů (dotčené osobě).

Tyto informace jsou spíše využívány k tomu, aby

(1) poskytly obsah našich webových stránek správně, 
(2) optimalizovaly obsah našich webových stránek a reklamy na ně,
(3) zajišťovaly trvalou funkčnost našich informačních systémů a technologií našich webových stránek, a rovněž
(4) poskytly orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro vynucování práva v případě kybernetického útoku.

Tyto anonymně evidované údaje a informace jsou proto vyhodnocovány společností weba na jedné straně statisticky a dále také s cílem zvýšit ochranu soukromí a zabezpečení dat v naší společnosti, aby byla v konečném důsledku zajištěna optimální úroveň ochrany pro námi zpracované osobní údaje. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytovaných subjektem údajů (dotčenou osobou). Tyto údaje jsou vyhodnocovány pro statistické účely a výlučně anonymně. Předávání třetí straně se nekoná.

Možnost kontaktování přes webové stránky

Na webových stránkách společnosti weba  jsou na základě zákonných předpisů uvedeny údaje, které umožňují rychlé elektronické kontaktování naší společnosti a také přímou komunikaci s námi, což rovněž zahrnuje obecnou adresu takzvané elektronické pošty (e-mailová adresa). Pokud subjekt údajů (dotčená osoba) naváže kontakt se správcem údajů e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou osobní údaje poskytnuté subjektem údajů (dotčenou osobou) automaticky uloženy. Takové osobní údaje, přenášené subjektem údajů (dotčenou osobou) na správce údajů na dobrovolném základě, jsou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů (dotčené osoby). Tyto osobní údaje nejsou poskytnuty třetí straně. Na základě vašeho požadavku budou tyto údaje odstraněny po dokončení korespondence. Předání třetí straně mimo koncern weba se neuskuteční. Srovnání shromážděných údajů s daty, která mohou být shromážděna jinými komponenty našeho webu, také nebude realizováno.

Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů (dotčené osoby) pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání nebo je-li to stanoveno evropským zákonodárcem pro směrnice a nařízení nebo jakýmkoli jiným zákonodárcem v oblasti zákonů nebo předpisů, kterým podléhá správce údajů.

Pokud odpadne účel uchovávání nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená Evropským rozhodovacím a regulačním orgánem, nebo jakýmkoli jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje budou rutinně zablokovány nebo smazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

Práva subjektu údajů (dotčené osoby)

a) Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů (dotčená osoba) má právo, jak to udělil Evropský rozhodovací a regulační orgán, požadovat od správce potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů (dotčená osoba) přeje využít tohoto potvrzovacího práva, může kdykoli kontaktovat společnost weba.

b) Právo na informace

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené Evropským rozhodovacím a regulačním orgánem, aby získala bezplatně veškeré informace o uložených osobních údajích a kopii těchto informací od správce údajů kdykoli. Dále Evropský rozhodovací a regulační orgán přiznal subjektu údajů právo na zpřístupnění následujících informací:

(1) účel zpracování
(2) kategorie zpracovávaných osobních údajů
(3)  příjemce nebo kategorie příjemců, kterým dosud byly nebo budou zveřejněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace
(4) pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení dané doby trvání
(5) existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se ho týkají, nebo na omezení zpracování správcem nebo právo vznášet námitky proti takovému zpracování
(6) existence práva na odvolání u dozorčího orgánu
(7) pokud nejsou osobní údaje získána od subjektu údajů (dotčené osoby): Všechny dostupné informace o zdroji dat
(8) existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - přinejmenším v těchto případech - smysluplné informace o příslušné logice a rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování na subjekt údajů (dotčenou osobu). Subjekt údajů (dotčená osoba) má navíc právo na přístup, pokud jde o to, zda byly osobní údaje předány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů (dotčená osoba) právo získat informace o příslušných zárukách v souvislosti s převodem.

Pokud si dotyčná osoba přeje využít tohoto práva na informace, může kdykoli kontaktovat společnost weba.

c) Právo na opravu

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené Evropským rozhodovacím a regulačním orgánem požadovat okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají.

Dále subjekt údajů (dotřená osoba) má právo požadovat vyplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení, s přihlédnutím k účelům zpracování. Pokud si subjekt údajů (dotčená osoba) přeje využít tohoto práva na opravu, může kontaktovat společnost weba kdykoli.   

 d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené Evropským rozhodovacím a regulačním orgánem požadovat od správce, aby okamžitě vymazal osobní údaje, které se ho týkají, za předpokladu, že je splněn jeden z následujících důvodů a zpracování není vyžadováno:

(1) Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovávány pro ty účely, pro které již nejsou nutné.
(2) Subjekt údajů (dotčená osoba) odvolává souhlas, na kterém bylo zpracování založeno dle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A) GDPR, a chybí jakýkoli jiný právní základ pro zpracování.
(3) Subjekt údajů (dotčená osoba) podává námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné oprávněné důvody pro toto zpracování, nebo subjekt údajů (dotčená osoba) podá námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
(4) Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
(5) Vymazání osobních údajů je nezbytné k plnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo vnitrostátního práva, kterému podléhá správce.
(6) Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k nabídnutým službám informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 DGDPR .

Pokud je některý z výše uvedených důvodů ten pravý a subjekt údajů (dotčená osoba) si přeje zajistit vymazání osobních údajů uložených u společnosti weba může se kdykoli na společnost weba Olomouc s.r.o. obrátit. Zaměstnanec společnosti zajistí okamžité splnění požadavku na odstranění.

V případě, že společnost weba zveřejnila osobní údaje a pokud je naše společnost jako správce údajů povinna vymazat osobní údaje podle čl. 17 odst. 1 GDPR, pak společnost weba přijme vhodná opatření s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, i technické povahy, aby o tom informovala ostatní správce údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů (dotčená osoba) od těchto jiných správců údajů vyžádala odstranění veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopií nebo replikací těchto osobních údajů, pokud není zpracování nezbytné. Zaměstnanec společnosti weba zajistí v jednotlivých případech nezbytné. 

e) Právo na omezení zpracování

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené Evropským rozhodovacím a regulačním orgánem požadovat, aby správce omezil zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

(1) Přesnost osobních údajů je dotyčným subjektem zpochybněna po dobu, která umožňuje správci údajů ověřit přesnost osobních údajů.
(2) Zpracování je nezákonné, subjekt údajů (dotčená osoba) odmítá vymazání osobních údajů a místo toho žádá o omezení používání osobních údajů.
(3) Správce údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů (dotčená osoba) tyto ale požaduje k uplatnění, výkonům nebo obhájení právních nároků.
(4) Dotčená osoba vznáší námitky proti zpracování podle čl. odst. 21 1 GDPR a ještě není jasné, zda legitimní důvody správce údajů převažují nad důvody subjektu údajů (dotčené osoby).

Je-li splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů (dotčená osoba) si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených u společnosti weba, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce údajů. Zaměstnanec společnosti weba zařídí omezení zpracování. 

 f) Právo na přenositelnost dat

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené Evropským rozhodovacím a regulačním orgánem získat osobní údaje, které se jí týkají a které byly subjektem údajů (dotčenou osobou) poskytnuty, obdržet ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Má také právo předávat tyto údaje jinému správci bez omezování tím správcem, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 1 písm. B) 2 písm. A) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR a zpracování probíhá prostřednictvím automatizovaných procesů, pokud není zpracování nezbytné pro plnění úkolů veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která byla přidělena správci.

Navíc při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů (dotčená osoba) právo na to, aby osobní údaje byly předávány jedním správcem druhému, pokud je to technicky možné, a pokud tímto nejsou neovlivněna práva a svobody druhých.

Aby bylo možné uplatnit právo přenosu dat, může subjekt údajů (dotčená osoba) kdykoli kontaktovat společnost weba. 

g) Právo na námitku

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené Evropským rozhodovacím a regulačním orgánem z důvodů, které vyplývají z její zvláštní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Společnost weba již v případě námitek nezpracovává osobní údaje, pokud nemůže prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro toto zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží pro účel, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud společnost weba zpracovává osobní údaje pro provozování přímých zásilek, má subjekt údajů (dotčená osoba) kdykoli právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt údajů (dotčená osoba) vznese vůči společnosti weba námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, weba  již nebude zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

Subjekt údajů (dotčená osoba) má navíc z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které probíhá u společnosti weba pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, GDPR, pokud takové zpracování není nezbytné k plnění úkolů veřejného zájmu.

Pro uplatnění práva na námitku může subjekt údajů (dotčená osoba) přímo kontaktovat společnost weba Olomouc s.r.o. Subjekt údajů (dotčená osoba) může rovněž v souvislosti s používáním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES, svobodně uplatňovat své právo podat námitky prostřednictvím automatizovaných prostředků, které používají technické specifikace. 

h) Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené Evropským rozhodovacím a regulačním orgánem nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na ni právní účinek nebo se jí podobným způsobem významně dotýká; pokud není rozhodnutí

(1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů (dotčenou osobou) a správcem, nebo
(2) je povolené právními předpisy Unie nebo členských států, kterým podléhá správce, a tyto právní předpisy zahrnují vhodná opatření k zajištění práv a svobod jakož i oprávněné zájmy subjektu údajů (dotčené osoby), nebo
(3) probíhá s výslovným souhlasem subjektu údajů (dotčené osoby).

Pokud je rozhodnutí 

(1) požadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů (dotčenou osobou) a správcem nebo
(2) se uskuteční s výslovným souhlasem subjektů údajů (dotčené osoby), weba přijme vhodná opatření k ochraně práv a svobod chránit oprávněné zájmy subjektu údajů (dotčené osoby), včetně alespoň práva na zásah jakékoli osoby ze strany správce, na vyjádření vlastního názoru a na napadnutí rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva s ohledem na automatizovaná rozhodnutí, může kontaktovat společnost weba Olomouc s.r.o. kdykoli.

i) Právo na odvolání souhlasu s ochranou údajů

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené Evropským rozhodovacím a regulačním orgánem kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud si subjekt údajů (dotčená osoba) přeje uplatnit své právo odvolat souhlas, může kontaktovat společnost weba Olomouc s.r.o. kdykoli.

Zásady ochrany osobních údajů při používání a používání služby Google Analytics

(s funkcí anonymizace)

Správce údajů integroval na tomto webu službu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků webových stránek. Mimo jiné služba webové analýzy shromažďuje údaje o tom, ze které webové stránky se subjekt údajů (dotčená osoba) na webové stránky dostal (tzv. Referenční služby), které podstránky webových stránek byly navštíveny, nebo jak často a jak dlouho byla podstránka zobrazena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webové stránky a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozní společnost služby Google Analytics je die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Správce údajů používá pro webovou analýzu pomocí služby Google Analytics doplněk "_gat._anonymizeIp". Prostřednictvím tohoto dodatku bude adresa IP přístupu k internetu subjektu údajů (dotčené osoby) společností Google zkrácena a anonymizována, pokud přístup na naši webovou stránku pochází z členského státu Evropské unie nebo z jiného státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem Google Analytics je analyzovat toky návštěvníků na našich webových stránkách. Společnost Google mimo jiné využívá získané údaje a informace k vyhodnocení využívání našich webových stránek, aby pro nás sestavila online přehledy aktivit na našich webových stránkách a poskytla další služby související s používáním našich webových stránek.

Google Analytics používá soubor cookie v systému informační technologie subjektu údajů (dotčené osoby). Co jsou soubory cookies, je již vysvětleno výše. Používání tohoto souboru cookie Google umožňuje analyzovat využití našich webových stránek. Pokaždé, když je ke kontrole přístupna některá ze stránek tohoto webu, která je provozována správcem údajů (dotčenou osobou) a na které je integrována služba Google Analytics, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů (dotčené osoby) automaticky příslušnou službou Google Analytics vyzván k odeslání údajů společnosti Google pro účely analýzy online. V rámci tohoto technického procesu společnost Google obdrží informace o osobních údajích, jako je například adresa IP subjektu údajů (dotčené osoby), které mimo jiné slouží společnosti Google ke sledování původu návštěvníků a prokliků a následně k umožnění vyúčtování provize.

Pomocí souboru cookie jsou shromažďovány osobní informace, jako je čas přístupu, umístění, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv našich webových stránek subjektem údajů (dotčenou osobou).  Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, vaše osobní údaje, včetně adresy IP připojení k internetu, jsou převedeny na společnost Google v USA. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google v USA. Společnost Google může za určitých okolností tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím tohoto technického procesu převést na třetí strany.

Subjekt údajů (dotčená osoba) může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale zabránit nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů (dotčené osoby). K tomu může být soubor cookie, který již byl nastaven službou Google Analytics, kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost napadnout a zabránit shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics pro použití tohoto webu a zpracování těchto údajů společností Google. K tomu musí uživatel stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče na adrese  tools.google.com/dlpage/gaoptout . Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že žádná data a informace o návštěvách webových stránek nemohou být přeneseny do služby Google Analytics. Instalace doplňku prohlížeče považuje společnost Google za rozpor. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů (dotčené osoby) později smazán, formátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů (dotčená osoba) znovu nainstalovat doplněk prohlížeče a deaktivovat službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován subjektem údajů (dotčenou osobou) nebo jinou osobou v rámci své sféry kontroly, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo znovu aktivovat.

Další informace a platná ustanovení o ochraně dat společnosti Google mohou být stáhnuty na odkazu  www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a odkazu www.google.com/analytics/terms/de.html . Služba Google Analytics je více vysvětlena na odkazu www.google.com/intl/de_de/analytics/ .

[Translate to Tschechisch:] Rechtsgrundlage der Verarbeitung

[Translate to Tschechisch:]

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn eine/ein Besucherin/Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DSGVO).

[Translate to Tschechisch:] Sonstiges

[Translate to Tschechisch:]

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer Anteilseignerinnen und Anteilseigner.

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit der/dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch die/den Betroffenen muss sich die/der Betroffene an die weba Werkzeugbau Betriebs GmbH wenden. Im Einzelfall klären wir die/den Betroffenen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.